Dzīvesstils

Jaunais mācību gads Kuldīgas novadā! Visa nepieciešamā informācija apsktāma šeit.

Šo piektdien, 1. septembrī, skolas piepildīs vasaras atpūtu izbaudījušie bērni un jaunieši, lai kopā ar saviem skolotājiem atkal smeltos zināšanas un apgūtu dzīvē noderīgas prasmes.

Zinību diena Kuldīgas novada izglītības iestādēs:

• 9.00 V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā;
• 9.00 Kuldīgas 2. vidusskolā. Norises vieta – Kuldīgas kultūras centrā;
• 9.00 Vilgāles pamatskolā;
• 9.00 Ēdoles pamatskolā;
• 9.00 Laidu pamatskolas Sermītes pirmsskolas grupā;
• 9.00 PII “Bitīte” – attīstības centrā;
• 9.30 Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiālē;
• 9.30 PII “Ābelīte”;
• 10.00 Vārmes pamatskolā
• 10.00 Kuldīgas Centra vidusskolā;
• 10.00 Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolā;
• 10.00 PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā;
• 10.30 Kuldīgas pamatskolā;
• 10.30 Laidu pamatskolā;
• 10.30 PII “Cīrulītis”;
• 11.00 Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā
• 11.00 Kuldīgas 2. vidusskolā Rendas filiālē;
• 11.00 Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā;
• 11.00 Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā;
• 12.00 Turlavas pamatskolā;
• 12.00 PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Eiropas projekta grupām;
• 15.00 E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā;
• 16.00 Mākslas skolā.

Pirmoreiz skolas durvis šogad vērs divsimt pirmklasnieku. Viņi savā pirmajā skolas dienā dāvanā no pašvaldības saņems veselīgos MILZU! kraukšķus.

Jau aizvadītajā mācību gadā pašvaldība nodrošināja brīvpusdienas visiem novada skolēniem līdz pat 12. klasei – valsts apmaksā brīvpusdienas audzēkņiem no 1. līdz 4. klasei, bet pašvaldība – no 5. līdz 12. klasei. No 1. septembra pirms vairākiem gadiem aizsāktā brīvpusdienu programma vēl paplašināta, ietverot 485 piecus un sešus gadus vecos bērnus, kuri apgūs obligāto pirmsskolas izglītības programmu kādā no bērnudārziem vai skolu pirmsskolas grupām.
Pašvaldības budžetā brīvpusdienu nodrošināšanai atvēlēti 300 tūkstoši eiro. Lai pašvaldības piešķirtā nauda skolēnu ēdināšanai tiktu izlietota saimnieciski, izglītības iestāžu direktori lūdz vecākus būt atsaucīgiem un rītos neaizmirst painformēt izglītības iestādi, grupu un klašu audzinātājus, ja bērns skolā vai bērnudārzā nebūs. Tāpat pastāv iespēja no brīvpusdienām atteikties – gadījumos, ja bērns nevēlas ēst kopgalda ēdienu, jāiesniedz oficiāls vecāku iesniegums.

Pašvaldība segs sabiedriskā transporta izmaksas.

Arī šajā mācību gadā pašvaldība simtprocentīgi segs sabiedriskā transporta izmaksas, gādājot par to, lai skolēni varētu nokļūt no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ. Šādu pašvaldības atbalstu var saņemt gan tie, kuri dzīvo novada teritorijā un mācās kādā no novada vispārējās, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, gan arī ārpus novada administratīvās teritorijas dzīvojošie, kuri mācās mūsu novada izglītības iestādēs. Kompensācija pienākas arī par braucieniem, lai nokļūtu pašvaldības apstiprinātos papildizglītības pasākumos vai ar izglītības apguvi saistītos pasākumos.

Ieviesta e-talonu sistēma.

Ērtākiem norēķiniem ieviesta e-talonu sistēma – tā darbojas maršrutos, kuros pārvadājumus veic SIA “Sabiedriskais autobuss” un SIA “Tukuma auto”. Talonā tiek ievadīta informācija par skolēnu un maršruts, kurā skolēns pārvietojas. Talons ir derīgs tikai ceļā no mājām uz izglītības iestādi un atpakaļ. Ir iespējams ievadīt arī četrus maršrutus, ja bērns kādā dienā apmeklē ārpusklases nodarbības vai pulciņus. Ja skolēns gribēs braukt citā virzienā, par biļeti būs jāmaksā. Uz e-talona ir skolēna fotogrāfija, kas kalpo kā kontroles mehānisms.
Lai nokārtotu e-talonu, vecāki Kuldīgas novada pašvaldībā, pagasta pārvaldē vai mācību iestādē raksta iesniegumu, minot informāciju par savu bērnu, sevi un maršrutu, kādā bērns pārvietosies. Iesniegumam pievieno bērna fotogrāfiju. Pārējo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju autobusos darbojas biļešu sistēma. Lai saņemtu transporta kompensāciju, vecāki iesniedz aizpildītu veidlapu pagasta pārvaldē (ja dzīvesvieta ir pagastā) vai izglītības iestādē (ja dzīvesvieta Kuldīgā vai ārpus novada administratīvās teritorijas) un pēc tam līdz katra mēneša 7. datumam pagasta pārvaldē vai izglītības iestādē iesniedz iesniegumu ar tam pievienotām braukšanas biļetēm, kas hronoloģiskā secībā pielīmētas uz lapas, norādot arī maršrutu un transporta izmaksu kopējo summu.

Pašvaldība kompensē vecākiem braukšanas izdevumus ar personīgo transportu.

Ja skolēns dzīvo vietā ārpus Kuldīgas pilsētas, kurā sabiedriskais transports nekursē 5 km rādiusā ap skolēna dzīvesvietu, pašvaldība kompensē vecākiem braukšanas izdevumus ar personīgo transportu, ņemot vērā faktiski patērētās degvielas daudzumu, lai nogādātu skolēnu līdz skolai un atpakaļ.
Skolēniem, kuri izmanto skolas autobusus, lai nokļūtu uz mācību iestādi un mājās, e-talonus neizsniedz, jo skolas autobusus jau apmaksā pašvaldība. Transporta izdevumus pašvaldība nesedz arī brīvdienās, svētkos, skolēnu brīvdienās un dienās, kad mācības nenotiek.
Skolēnu pārvadājumus uzskaita pārvadātājs, katru mēnesi sniedzot atskaiti pašvaldībai. Tajā precīzi var redzēt, cik reizes mēnesī bērns ir braucis uz skolu un mājās. Sarakstus salīdzina ar izglītības iestādes sniegtajām ziņām par skolēnu apmeklējumu. Ja skolēns izmantojis e-talonu nepamatoti (neapmeklējis skolu, slimojis, skolēnu brīvlaikā u.c.), vecākiem izrakstīs rēķinu par nepamatoto ceļa izdevumu atmaksu.

Ja neturpinās mācīties Kuldīgas novadā e-taloni ir jāatdod.

Tiem skolēniem, kuri beiguši mācības 9. un 12. klasē, kā arī absolvējuši tehnikumu un neturpinās mācīties Kuldīgas novada vispārējās vidējās izglītības, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, e-taloni ir jāatdod skolā, pagasta pārvaldē vai Kuldīgas novada pašvaldībā. Ja skolēns dzīvo Kuldīgas novadā, bet izvēlas mācības turpināt cita novada skolā, e-talonu izmantot nedrīkst. Tad arī netiek segti ceļa izdevumi, pārvietojoties Kuldīgas novada robežās.
Ja skolēns dzīvo citā novadā, bet izlemj izglītību iegūt Kuldīgas novada skolās, tad Kuldīgas novada robežās skolēnam transporta izdevumi tiek segti pilnā apmērā un var saņemt e-talonu.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā par e-talonu izgatavošanu un izmantošanu lūgums zvanīt 63322469.

Izmaiņas valsts speciālās izglītības sistēmā.

Līdz ar izmaiņām valsts speciālās izglītības sistēmā, būtiski samazinot tai atvēlēto finansējumu un rosinot speciālo programmu audzēkņu integrēšanos, no jaunā mācību gada bērnudārzā “Bitīte” mācīsies ne tikai speciālo izglītības programmu audzēkņi, bet arī bērni, kuri apgūs vispārējo pirmsskolas programmu.
Jaunajā mācību gadā PII “Bitīte” speciālās pirmsskolas izglītības programmas – bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, jauktiem mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem – apgūs 100 bērni 7 grupās, bet vispārējo pirmsskolas programmu apgūs 120 bērni 5 grupās. Līdz ar to uz priekšu pavirzījusies rinda uz vietām bērnudārzos.
Daži speciālo programmu audzēkņi, kuru attīstības traucējumi ir smagāki, turpmāk pirmsskolas programmu apgūs Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā, kur ir licencētas speciālās pirmsskolas izglītības programmas. Vairāki citi bērni ar valodas attīstības traucējumiem un jauktiem mācīšanās traucējumiem integrēsies grupās PII “Cīrulītis” un “Ābelīte”. Šīs izglītības iestādes iesniegušas dokumentus, lai licencētu speciālās pirmsskolas izglītības programmas, kā arī 20 pedagogi no abiem bērnudārziem iziet apmācību, lai varētu sekmīgi strādāt ar speciālo programmu apgūstošajiem bērniem.

Vieniem no pirmajiem Latvijā pielietos jauno pieeju mācību procesam.

Divās novada skolās – Kuldīgas Centra vidusskolā un Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā šajā mācību gadā aprobēs jauno kompetenču pieejā balstīto vispārējās izglītības saturu. Tā mērķis ir labāk sagatavot bērnus dzīvei un darbam mūsdienu mainīgajā pasaulē, lai viņi spētu izmantot zināšanas, prasmes un paust attieksmi, risinot problēmas mainīgās, reālās dzīves situācijās. Projektā arī apmācīs pedagogus un veidos mācību un metodiskos līdzekļus mācību satura apguvei. Skolu vadība un pedagogi jūtas pagodināti par iespēju kā vieniem no pirmajiem Latvijā pielietot jauno pieeju mācību procesam, bet vienlaikus apzinās, ka tas būs izaicinājums un arī pedagogiem būs daudz jāapgūst.
Savukārt Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā, novērtējot sporta nozīmi skolēnu veselības veicināšanā, šajā mācību gadā jau trīs klases piedalīsies Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase”. Pieredze, ko projektā guvuši 5.a un 4.b klases skolēni un viņu pedagogi, lieti noderēs projekta jaunpienācējiem 3.b klasei.

E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola  sāks darbu atjaunotajās telpās.

Īpaši priecīgs šis 1. septembris ir E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas kolektīvam, kas sāks darbu atjaunotajās telpās. Tā kā skolas vēsturiskajai ēkai tapusi piebūve, audzēkņi un skolotāji varēs ērti strādāt kopā vie nā ēkā, nevis divās, kā iepriekš. Telpas ir mūsdienīgās un atbilstoši aprīkotas dažādu mūzikas instrumentu apguvei, radošo spēju attīstīšanai un zināšanu papildināšanai mūzikas vēsturē un teorijā. Tā kā skolā ir stipras kora dziedāšanas tradīcijas, izveidota īpaša kora nodarbībām domāta mācību klase. Skolotāji varēs ērtāk organizēt savu darbu, jo ierīkota atsevišķa skolotāju istaba, piemērota pedagoģiskās padomes sēdēm, atpūtai un ikdienas darba jautājumu risināšanai. Skolā mācās ap 200 audzēkņu. Vēl nav par vēlu pieteikties padziļinātai mūzikas apguvei, jo skola izsludinājusi audzēkņu papildus uzņemšanu pirmdien, 28. augustā, plkst. 18.00 un otrdien, 29. augustā, plkst. 12.00. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt Ingūnai Svarai pa tālruni 26021992.

Dažādas nodarbes piedāvās Kuldīgas Jauniešu māja.

Jaunajā mācību gadā dažādas nodarbes novada pusaudžiem un jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem piedāvās šovasar atklātā Kuldīgas Jauniešu māja, kas iekārtota un aprīkota ar visu nepieciešamo, lai jaunieši šeit varētu interesanti un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Telpās var spēlēt biljardu, galda hokeju un dažādas galda spēles. Te ir arī virtuve, ko jaunieši var izmantot, lai pagatavotu ko garšīgu. Tāpat telpās iespējams iekārtot izstādes. Mājā ir arī semināru telpas un zāle ar modelējamu skatuvi un apskaņošanas sistēmu, tāpēc šeit var notikt semināri, sarunu vakari, koncerti un citi pasākumi.
Mācību gada laikā šeit arī norisināsies dažādu jauniešiem domātu pulciņu nodarbības, notiks dažādu tēmu izglītojoši, informatīvi, kā arī izklaidējoši pasākumi, sniegs atbalstu jauniešiem iniciatīvu veidošanā un īstenošanā, kā arī darbosies informācijas punkts, kurā būs iespējams uzzināt un konsultēties par jauniešiem aktuālām tēmām – izglītības un karjeras iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām. 26. augustā no plkst. 12:00 ikviens gaidīts Jauniešu mājā uz Kuldīgas Jauniešu dienas pasākumiem.

Vasaras brīvlaiks ierasti ir laiks, kad skolās un bērnudārzos veic nepieciešamos remontus un pārbūves, lai sagatavotos jaunam mācību gadam. Izņēmums nav bijusi arī šī vasara.

Visus remontdarbus nav iespējams uzskaitīt, taču ir skolas, kurās paveikti lielāki darbi. Pie jaunas apkures sistēmas tikusi Vārmes pamatskola. Apjomīgie remontdarbi, kas aizsākās jau iepriekšējā mācību gadā, diemžēl nedaudz ieilguši Kuldīgas 2. vidusskolā.

Dažādas programmas skolēniem.

“Jauno talantu skolai” – jau septītā sezona
Septītā sezona septembrī sāksies pašvaldības finansētajai “Jauno talantu skolai”, kuras mērķis ir atklāt un attīstīt novada bērnu un jauniešu talantus, veicināt viņu individuālo kreatīvo un inovatīvo spēju un prasmju attīstību.
Skolēniem būs iespējams piedalīties četrās programmās:
• “Es pasaulē” 4. klašu skolēniem;
• matemātikā un informātikā 5.–6. klašu skolēniem;
• ģeogrāfijā un praktiskajā matemātikā 7.–9. klašu skolēniem;
• “Radošā fotogrāfija” 10.–12.klašu skolēniem.
Pieteikties “Jauno talantu skolai” varēs no 1. līdz 11. septembrim.

 

Avots: kuldiga.lv
Foto: turlavasskola.lv
Click to comment

Atstāt ziņu

Jaunākās ziņas

To Top