Politika

Jaunie noteikumi par sirsniņmājas reģistrāciju, jau spēkā! Ja nēesi reģistrējis, pasteidzies.

No 27. jūnija ir stājušies spēkā jaunie Ministru kabineta (MK) noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu.

Jaunie noteikumi veidoti galvenokārt, lai sakārtotu decentralizētās kanalizācijas sistēmu regulāru tīrīšanu un izveidotu vienotus noteikumus un prasības visiem decentralizēto kanalizāciju īpašniekiem. Ministru kabineta noteikumos ir iekļauts prasību minimums pilsētu un ciemu teritorijās izmantoto decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai un reģistrēšanai, kas jāievēro šādu sistēmu īpašniekam. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija virzīja noteikumu grozījumus, lai mazinātu vides un lokālo ūdens ņemšanas vietu piesārņojuma risku, ko rada vidē nonākuši notekūdeņi no ēkām, kas nav pieslēgtas centralizētajām kanalizācijas sistēmām.

Vidēji 20,9% no Latvijas lielāko pilsētu iedzīvotājiem izmanto decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Turklāt šādu iedzīvotāju īpatsvars dažādās apdzīvotajās vietās variē no 4% līdz 88%. Neatbilstoši uzturētas un ekspluatētas decentralizētās kanalizācijas sistēmas gan Latvijā kopumā, gan konkrētās vietās rada būtisku vides piesārņojuma risku. Vides piesārņojuma draudi rodas, ja netiek nodrošināta septiķos un krājtvertnēs uzkrāto notekūdeņu un ar tiem saistīto nosēdumu regulāra izvešana vai atbilstoša notekūdeņu attīstīšana individuālajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Tāpat ir konstatēti gadījumi, kad grunts slāņos iesūcas neattīrīti notekūdeņi no apzināti vai neapzināti hermētiski nenoslēgtām krājtvertnēm, radot grodu aktu un citu lokālu dzeramā ūdens ņemšanas vietu piesārņojuma risku.

Jaunie noteikumi neaizliedz nevienu no decentralizētās kanalizācijas sistēmām, kā arī neregulē jaunu sistēmu būvniecību un ierīkošanu. Taču prasības attiecas gan uz tām sistēmām, kas jau ir izveidotas, gan uz tām, kas vēl tiks veidotas. MK noteikumi paredz, ka decentralizētās kanalizācijas īpašnieks atbild par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības un šo noteikumu prasībām (lietojot septiķi – vidē tiek novadīts tikai caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu, lietojot notekūdeņu krājtevrtni – tai jābūt hermētiskai, lietojot rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – jānodrošina ekspluatācija atbilstoši ražotāja tehniskai dokumentācijai.)

Būtiski ir saprast, ka noteikumi neattiecas uz viensētām, tie ir saistoši tikai tām juridiskajām un fiziskajām personām, kuru īpašumi atrodas pilsētās un ciemos, kas nav pieslēgti centrālajai kanalizācijas sistēmai.

Noteikumi paredz, ka pašvaldībai ir jāizveido saistošie noteikumi par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām – to apsaimniekošanu un reģistrēšanu. Šobrīd spēkā ir 2012. gada 30. augusta Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 2012/18 “Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas un lietošanas noteikumi Kuldīgas novadā”. Pašvaldībai, izstrādājot jaunos saistošos noteikumus, būs jānosaka ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas minētajos noteikumos noteiktās prasības. Minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību un prasību minimumu asenizatoram. Svarīgi ir atcerēties, ka tiem, kuri izmanto asenizatora pakalpojumus notekūdeņu izvešanai, jāsaglabā darījumu apliecinošus dokumentus divus gadus. Attaisnojuma dokumentus uzglabāt nepieciešams, lai varētu apliecināt, ka notekūdeņi ir tikuši izvesti, ja rodas sūdzības vai domstarpības kontroles gadījumā.

Ņemot vērā jaunos MK noteikumus, katrai pašvaldībai būs jāizveido decentralizēto sistēmu reģistrs. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem reģistrējot decentralizētās kanalizācijas sistēmas, pašvaldībai būs jāiesniedz informācija par adresi, kurā sistēma atrodas, tās īpašnieku, sistēmas veidu, t.i., vai konkrētajā adresē atrodas un tiek izmantotas lokālās attīrīšanas iekārtas vai septiķis vai krājtvertne. Pašvaldībām reģistra izveide jāuzsāk līdz 2019. gada 1. janvārim un līdz 2021. gada 31. decembrim jāpabeidz.

Decentralizēta kanalizācijas sistēma – vieta, kur pieslēgšanās centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir ekonomiski neizdevīga vai neiespējama, speciāli izbūvēta, jebkāda veida tvertne, baseins vai cits mākslīgi izveidots rezervuārs, kas nodrošina līdzvērtīgu vides aizsardzības līmeni.

http://likumi.lv/doc.php?id=291947

Avots: .varam.gov.lv
Foto: protesti.lv
Click to comment

Atstāt ziņu

Jaunākās ziņas

To Top